ΆρθραΔήμος ΚαρδίτσαςΣεπτέμβριος 2014 – Φεβρουάριος 2017: Απολογισμός θητείας


Σεπτέμβριος 2014 – Φεβρουάριος 2017: Απολογισμός θητείας


24/02/2017

1. Νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας

O ΟΕΥ που ίσχυε όταν αναλάβαμε ως διοίκηση καθήκοντα στο Δήμο περιελάμβανε 12 Διευθύνσεις και 64 Τμήματα ενώ οι υπάλληλοι έφταναν μετά βίας τους 380. Οι 64 οργανικές μονάδες του υφιστάμενου ΟΕΥ απαιτούσαν 78 προϊστάμενους διευθύνσεων και τμημάτων όταν οι διοικητικοί υπάλληλοι του δήμου, μόνιμοι και αορίστου, ήταν 249. Ορισμένα από τα 64 τμήματα δεν είχαν ούτε έναν υπάλληλο. Έπρεπε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αρκετά νεκρά τμήματα, τον κατακερματισμό των λειτουργιών και τη διάχυσης της ευθύνης, την πολυδιάσπαση των υπηρεσιών σε πολλές μικρού μεγέθους ενότητες και τη διασπορά ομοειδών αντικειμένων σε διαφορετικές μονάδες. Έπρεπε επίσης να ανταποκριθούμε στην αύξηση των αρμοδιοτήτων του Δήμου η οποία συνοδευόταν από μείωση του προσωπικού.

Ο νέος ΟΕΥ κατέληξε σε 9 Διευθύνσεις και σε 37 Τμήματα. Στο νέο Οργανόγραμμα αποτυπώθηκε τόσο η φιλοσοφία της σημερινής δημοτικής αρχής όσο και οι τάσεις της σύγχρονης δημόσιας διοίκησης. Λιγότερες διευθύνσεις, λιγότερα τμήματα, λιγότεροι προϊστάμενοι, σφιχτότερος έλεγχος των εργασιών, μικρότερη περιχαράκωση αρμοδιοτήτων, μεγαλύτερη ευελιξία και ενεργότερη εμπλοκή των οργανικών μονάδων για την επίτευξη των στόχων που θέτουν οι τοπικές κοινωνίες και η διοίκηση. Βαρύτητα δόθηκε επίσης στην αύξηση του βαθμού συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των εσωτερικών υπηρεσιών, μεταξύ των υπηρεσιών και των πολιτικών οργάνων και μεταξύ του Δήμου και των εποπτευόμενων φορέων του. Η συγκεκριμένη φιλοσοφία καρποφόρησε. Ο Δήμος πέρασε από την εποχή του αγχώδους κυνηγιού των προθεσμιών στην εποχή του σχεδιασμού.

2. Εφαρμογή ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου

Το επόμενο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε στην καθεαυτή διοικητική λειτουργία του Δήμου ήταν ο τεράστιος αριθμός των εγγράφων που έπρεπε να διακινούνται ώστε να ενημερώνονται οι Υπηρεσίες. Ο χαμηλός βαθμός οργάνωσης οδηγούσε σε αναπαραγωγή εγγράφων μέσω φωτοτυπιών που έφταναν το ένα εκατομμύριο ετησίως. Κάθε έτος πρωτοκολλούνται στο Δήμο Καρδίτσας περίπου 20.000 έγγραφα (συνήθως πολυσέλιδα) τα οποία πρέπει να κοινοποιούνται σε δεκάδες ανθρώπους. Αυτό σήμερα συμβαίνει με ηλεκτρονικό τρόπο. Η εφαρμογή του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου έχει μειώσει δραστικά τον αριθμό των φωτοτυπημένων εγγράφων καθώς μέσω του υπολογιστή πλέον όλα τα στελέχη έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα που τους αφορούν.

Η καταχώρηση των εγγράφων έγινε εύκολη και γρήγορη, οι εκτυπώσεις μειώθηκαν και τυποποιήθηκαν, οι αναζητήσεις των εγγράφων ταξινομούνται γρήγορα με βάση τα κατάλληλα κριτήρια. Σήμερα υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης απόδοσης αριθμού πρωτοκόλλου, αυτόματου εσωτερικού ελέγχου έτσι ώστε να αποκλειστεί η περίπτωση απόδοσης ίδιου αριθμού σε περισσότερα του ενός έγγραφα, αυτόματου υπολογισμού και ενημέρωση για τον αριθμό ημερών που εκκρεμεί το έγγραφο, καθώς και παρακολούθηση της αλυσίδας των συσχετιζόμενων εγγράφων, επομένως αύξηση της αποδοτικότητας εφόσον εξαλείφεται το φαινόμενο των ξεχασμένων σε συρτάρια εγγράφων που δεν διεκπεραιώνονται ποτέ. Η υποδομή της ηλεκτρονικής διακίνησης των πληροφοριών και εγγράφων αποτελεί τη σημαντικότερη παρακαταθήκη της δημοτικής αρχής όσον αφορά στο στενό διοικητικό και οργανωσιακό τομέα του Δήμου μας.

3. Πέντε ημερομίσθια στις Κοινότητες του Δήμου Καρδίτσας

Σύμφωνα με τον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, οι Δήμοι μπορούν να απασχολούν εργατικό και τεχνικό προσωπικό, μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, εφόσον η σχετική δαπάνη προβλέπεται στους προϋπολογισμούς τους. Ως διοίκηση αξιοποιήσαμε τη συγκεκριμένη διάταξη διότι παρέχει ευελιξία επιτρέποντας την άμεση αντιμετώπιση έκτακτων ζημιών ή καταστροφών και επειγόντων ζητημάτων της καθημερινότητας, όπως: καθαρισμός – αποψίλωση χόρτων από τα κοιμητήρια του Τοπικών Κοινοτήτων, από πεζοδρόμια, πλατείες και λοιπούς Κ/Χ χώρους, καθαρισμός φρεατίων, αποκατάσταση μικρής έκτασης ζημιών δημοτικού οδικού δικτύου, συντήρηση μικρής έκτασης σε τεχνικά έργα πολιτικής προστασίας, τα οποία αφορούν κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών και μικρής διάρκειας υπηρεσιών οι οποίες δεν είναι δυνατό να προγραμματιστούν.
Το πρόγραμμα έτυχε της θερμής στήριξης των προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων, οι οποίοι απέκτησαν ένα συμπληρωματικό εργαλείο έπειτα από την απόδοση της ΣΑΤΑ και της πάγιας προκαταβολής. Οι τρεις αυτές ενέργειες, εφόσον αξιοποιηθούν από τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, είναι ικανές να αποδώσουν πολλαπλά οφέλη στα χωριά μας, αποκαθιστώντας ταυτόχρονα τον ρόλο των προέδρων, ο οποίος επί της προηγούμενης διοίκησης περιοριζόταν σε αυτόν της διαμαρτυρίας.

4. Δημιουργία Ομάδας Εργασίας Ελέγχου και άσκηση αρμοδιοτήτων της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας από το Δήμο

Η ανάληψη των καθηκόντων της σημερινής δημοτικής αρχής συνέβη σε ένα περιβάλλον ασυδοσίας στο επίπεδο της καθημερινότητας καθώς η προηγούμενη δημοτική αρχή δεν έδωσε τη μάχη της καθημερινότητας, εγκατέλειψε δε οριστικά την πόλη ιδιαίτερα από τη στιγμή της κατάργησης της Δημοτικής Αστυνομίας. Προχωρήσαμε άμεσα σε σύσταση Ομάδας Εργασίας Ελέγχου για την ανάληψη και άσκηση αρμοδιοτήτων της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας από το Δήμο, σύμφωνα με το ν. 4172/2013. Οι αρμοδιότητες της Ομάδας Εργασίας Ελέγχου έχουν να κάνουν με μια τεράστια γκάμα αναγκών, την οποία σήμερα υπηρετούν από κοινού με τη Δημοτική Αστυνομία η οποία ανασυστάθηκε. Ενδεικτικά αφορούν σε ελέγχους της τήρησης των διατάξεων της ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης, των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, των περιπτέρων και των επιχειρήσεων, του υπαίθριου εμπορίου, των λαϊκών αγορών, της υπαίθριας διαφήμισης, της τήρησης της καθαριότητας, της παράνομης στάθμευσης οχημάτων, της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς και την προστασία της δημοτικής και κοινοτικής περιουσίας.

5. Ενοποίηση των ΚΕΠ 0578 και 0324 και μεταστέγασή τους στη Δημοτική Αγορά

Στην πόλη της Καρδίτσας λειτουργούσαν μέχρι προ πέντε μηνών δύο ΚΕΠ τα οποία στεγάζονταν σε δυο ενοικιαζόμενους χώρους: το ΚΕΠ 0578 στην Κολοκοτρώνη 9 (150 τμ και μηνιαίο μίσθωμα 671,33 €) και το ΚΕΠ 0324 στην Κουμουνδούρου 29 (80 τμ και μηνιαίο μίσθωμα 437,40€). Η ενοποίηση και μεταστέγαση των ΚΕΠ οδήγησε σήμερα στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών εξαιτίας της κεντροβαρούς θέσης και της επαρκέστερης στελέχωσης του νέου ΚΕΠ, στη σημαντική μείωση των λειτουργικών εξόδων και μακροπρόθεσμα στην τόνωση της Δημοτικής Αγοράς με την έλευση μιας υπηρεσίας εκτεταμένου ωραρίου στη θέση υπηρεσιών συμβατικού ωραρίου.

Ο σημερινός χώρος στέγασης του ενιαίου ΚΕΠ πληροί τις προδιαγραφές στέγασης των δημοσίων υπηρεσιών για τη διασφάλιση των συνθηκών εργασίας για τους εργαζόμενους και τους συνδημότες και είναι εξαιρετικά φιλικός για Άτομα με Αναπηρίες. Η συστέγαση μάλιστα συνοδεύτηκε από αναβάθμιση του εξοπλισμού καθώς εγκαταστάθηκε ένα σύστημα απόδοσης προτεραιότητας για τους δημότες, το οποίο υποστηρίζεται στα πρώτα στάδιά του από προσωπικό ώστε να είναι φιλικό προς τον δημότη.

6. Διπλασιασμός των παιδιών και του προσωπικού των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών

Η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ και η σημασία του Προγράμματος Εναρμόνιση αποτυπώνεται ανάγλυφα στην περίπτωση των Παιδικών Σταθμών. Ο Δήμος Καρδίτσας προχώρησε σε εννιά προσλήψεις προσωπικού το 2015 και πέντε προσλήψεις το 2016 ώστε να καλύψει τις ανάγκες που προέκυψαν από το διπλασιασμό των φιλοξενούμενων παιδιών. Οι εγκαταστάσεις έχουν δεχθεί παρεμβάσεις μικρής κλίμακας ώστε να βελτιωθούν, όπως η ανακατασκευή της στέγης του Παιδικού του Νοσοκομείου και η ανακαίνιση του Γ’ Παιδικού σταθμού της Καραΐσκάκη. Η εξωστρέφεια της Δομής έχει βοηθήσει στην ανάδειξη του έργου που συντελείται στους Παιδικούς Σταθμούς, μέρος του οποίου παρουσιάζεται πλέον σε δημόσιες εκδηλώσεις.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής, έχουμε προχωρήσει επίσης στην πρόσληψη ενός παιδιάτρου με σύμβαση μίσθωσης έργου προστατεύοντας περαιτέρω τα φιλοξενούμενα παιδιά.

7. Διαδικασίες πρόσληψης δεύτερου δικηγόρου

Μια από τις μεγαλύτερες διοικητικές ανάγκες του Δήμου Καρδίτσας, η πρόσληψη δεύτερου δικηγόρου, έχει πλέον δρομολογηθεί. Η επιτροπή βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης των φακέλων και η πρόσληψη του δεύτερου δικηγόρου θα οδηγήσει όχι μόνο στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν αλλά κυρίως στην πρόληψη αυτών καθώς η προετοιμασία των υποθέσεων θα περιλαμβάνει σε υψηλότερο βαθμό τις απαραίτητες νομικές συμβουλές.

8. Ένταξη του Δήμου Καρδίτσας στο νέο ΚΔΒΜ

Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ) του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) προχώρησαν σε πρόσκληση υποβολής αίτησης ενδιαφέροντος προς τους Δήμους για τη συμμετοχή τους στη Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» προκειμένου να υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Ο Δήμος Καρδίτσας ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση, κρίθηκε ότι πληρεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις και απομένει να υπογράψει Σύμφωνο Συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους φορείς για την έναρξη του προγράμματος.

9. Συνεργασία των Σχολικών Επιτροπών με την Τεχνική Υπηρεσία και αξιοποίηση της ΣΑΤΑ για τις συντηρήσεις των σχολείων και την εγκατάσταση φυσικού αερίου.

Ένας μεγάλος αριθμός σχολικών συγκροτημάτων καλύπτει πλέον τις ανάγκες θέρμανσης μέσω του φυσικού αερίου. Η δημοπράτηση του 2017 θα καλύψει το σύνολο των σχολικών μονάδων εκτός από το ΕΠΑΛ, όπου η παρέμβαση που απαιτείται είναι μεγάλης κλίμακας και θα ολοκληρωθεί κατά το 2018.

10. Αξιοποίηση του Προγράμματος Εκπαίδευσης στο Χώρο Εργασίας (Μαθητεία σε Εργασιακό Χώρο)

Ο Δήμος Καρδίτσας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προσπαθώντας να συμβάλει στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και στην επαγγελματική εκπαίδευση των νέων, υλοποιεί πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης – Μαθητείας εκπαιδεύοντας μαθητές Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2016 – 2017. Για το τρέχον σχολικό έτος επιλέξαμε έναν υπάλληλο Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών έναν τεχνικό Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, ένα τεχνικών οχημάτων και δύο τεχνικούς Εφαρμογής Πληροφορικής.

11. Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή

11.1 Μείωση της δαπάνης καθαριότητας – βελτίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας
Το πρώτο πρόβλημα που απασχόλησε την Επιτροπή ήταν ο μεγάλος αριθμός συμβασιούχων καθαριστριών, ο οποίος μάλιστα δε στεκόταν ικανός να καλύψει τις ανάγκες των σχολείων. Παρά το ύψος της δαπάνης το αποτέλεσμα δεν ήταν ικανοποιητικό.

Σε αυτό το σημείο απαιτήθηκε η συνεργασία Επιτροπής και διοίκησης του Δήμου. Το σύστημα διαχείρισης της καθαριότητας αναμορφώθηκε στο σύνολό του. Προχωρήσαμε σε ανακατανομή του προσωπικού με απόφαση Δημάρχου, στην υπαγωγή των καθαριστριών στην εσωτερική διοίκηση του Δήμου και όχι στη Διεύθυνση Παιδείας και στη μείωση των συμβασιούχων καθαριστριών. Η σημερινή δαπάνη μειώθηκε κατά 140.000 ευρώ περίπου αν υπολογίσουμε τη μείωση που προήλθε από τις τρεις συνταξιοδοτήσεις και τη μείωση του αριθμού των συμβάσεων. Οι ενέργειες αυτές προκάλεσαν αρχικά τη δυσφορία του προσωπικού, σήμερα όμως όλοι αποδέχονται ότι οι ενέργειες ήταν επιβεβλημένες και δε συνέβησαν στο παρελθόν εξαιτίας του φόβου του πολιτικού κόστους.

11.2 Η κατάσταση με τα κυλικεία

Το κλίμα που επικράτησε τα προηγούμενα χρόνια σχετικά με την καταβολή των μισθωμάτων των εκμεταλλευτών των κυλικείων είναι γνωστό: Ολική άρνηση καταβολής των μισθωμάτων. Η άρνηση της καταβολής του μισθώματος για ένα κυλικείο θέτει σε πολλαπλούς κινδύνους τόσο τη σχολική μονάδα όσο και την ίδια την Επιτροπή. Το σχολείο στερείται πολύτιμων προϋπολογισμένων πόρων και η Επιτροπή οφείλει να αποδείξει τους τρόπους διεκδίκησης του μισθώματος ώστε να μη ζημιώνει εξαιτίας αναποφασιστικότητας το σχολείο.
Μέσα σε αυτό το πνεύμα, αρνούμενοι να διαιωνίσουμε μια αρρωστημένη κατάσταση, προχωρήσαμε σε τέσσερις νέες δημοπρατήσεις, σε μια αγωγή η οποία δεν έχει εκδικαστεί και σε δύο εντολές κατάσχεσης εις χείρας τρίτων σε υποθέσεις τελεσιδικιών υπέρ της Σχολικής Επιτροπής. Το αποτέλεσμα σήμερα είναι εντυπωσιακό: Δεν υπάρχει καμία οφειλή. Υπάρχει μάλιστα μόνο μια περίπτωση καθυστέρησης η οποία πρέπει να διευθετηθεί.

11.3 Η διαχείριση των σχολικών γυμναστηρίων

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη διαχείριση των σχολικών γυμναστηρίων, δραστηριότητα εξαιρετική ευαίσθητη για τους εξής λόγους:
1. Η δραστηριότητα των δυο σχολικών γυμναστηρίων θα πρέπει να καλύπτει κατά το δυνατό τις απεριόριστες ανάγκες των παιδιών και των αθλητών της πόλης.
2. Η δραστηριότητα θα πρέπει να οργανωθεί έτσι ώστε να μη ζημιώνεται η εν γένει λειτουργία της σχολικής μονάδας.
Ως διοίκηση αυξήσαμε το αντίτιμο ώστε να καλύπτεται η συμμετοχή των Αθλητικών Συλλόγων στα έξοδα της συντήρησης των γυμναστηρίων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 1566. Τα γυμναστήρια είναι πλέον πιο καθαρά και όσα έχουν φυσικό αέριο είναι πιο ζεστά, βοηθώντας στην εγκατάσταση μιας καλύτερης σχέσης Δήμου και Συλλόγων, στο πλαίσιο βέβαια του εφικτού. Η διαχείριση των γυμναστηρίων παραμένει μια δύσκολη υπόθεση, οι προϋποθέσεις όμως της ορθολογικής διαχείρισης τηρούνται στο έπακρο και η σχέση του Δήμου με τους αθλητικούς φορείς κινείται σε ένα κλίμα συνεργασίας.

12. Αναθεώρηση του κανονισμού λειτουργίας των ΚΔΑΠ/Αναβάθμιση του τρόπου λειτουργίας τους

Η συγκεκριμένη Δομή λειτουργεί πλέον με νέο κανονισμό, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στο Δήμο Καρδίτσας να επιλέξει παιδιά εκτός του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος κατόπιν αιτήσεων των ωφελουμένων και απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό βέβαια αυστηρά σε περίπτωση που διαπιστωθούν κενές θέσεις.

13. Νέο πνεύμα διοίκησης/ευχαριστίες

Όλα αυτά όμως δε θα είχαν καμία σημασία δίχως την έλευση ενός σύγχρονου πνεύματος διοίκησης, το οποίο επιδιώξαμε ως διοίκηση συνολικά.

Έμφαση δόθηκε στην αρχή της αξιοκρατίας, στην αρχή της αναλογικής ισότητας η οποία επιβάλλει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της τοπικής διοίκησης την ίση μεταχείριση όμοιων υποθέσεων των πολιτών, στην αρχή της αμεροληψίας και ιδιαίτερα στην αρχή της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος η οποία αποτελεί κεντρική και θεμελιακή αρχή για την οργάνωση και λειτουργία της τοπικής δημόσιας διοίκησης. Μοναδική πυξίδα επιλογής μιας λύσης μεταξύ περισσότερων νόμιμων λύσεων, αποτέλεσε η εξυπηρέτηση του τοπικού δημόσιου συμφέροντος. Τέλος, κάθε διοικητική πράξη που εκδόθηκε στη θητεία μας συνοδεύτηκε από την αντίστοιχη αιτιολόγηση, πρακτική η οποία ήταν πρωτόγνωρη για τα ήθη και έθιμα του Δήμου Καρδίτσας. Η τήρηση των παραπάνω αρχών απάλλαξε το Δήμο Καρδίτσας από τη μεγαλύτερη παθογένεια του, αυτή της διάκρισης των υπαλλήλων με βάση τις προτιμήσεις τους στις εκλογικές αναμετρήσεις και όχι με βάση τα προσόντα τους και τις δεξιότητές τους. Η πρακτική αυτή αναγνωρίζεται σήμερα από κάθε στέλεχος του Δήμου και αποτελεί τη σπουδαιότερη παρακαταθήκη της σημερινής διοίκησης σε διοικητικό επίπεδο καθώς οι αλλαγές σε νοοτροπίες, στάσεις και πεποιθήσεις αποτελούν τον δυσκολότερο τομέα της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Σήμερα, η διοίκηση του Δήμου λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα κλίμα ασφάλειας, απαλλαγμένο από το φόβο των διακρίσεων του παρελθόντος και οι αντίστοιχες εργασίες δρομολογούνται πολύ ευκολότερα, οδηγώντας στην αναβάθμιση του τρόπου με τον οποίο εξυπηρετούνται οι δημότες του Δήμου Καρδίτσας.

Δε γίνεται να μην ευχαριστήσω τους συνδημότες για την κατανόηση με την οποία με αντιμετώπισαν επί δυόμισι έτη. Ένιωθα ότι ακόμη και όταν λέγοντας κάπως ωμά την αλήθεια γινόμουν δυσάρεστος, οι συνδημότες αντιλαμβανόταν την ειλικρίνεια και την έλλειψη δεύτερων σκέψεων από πλευράς μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω επίσης στους συναδέλφους αντιδημάρχους, τα καλύτερα στοιχεία των οποίων έχω ήδη αποκομίσει ώστε να βελτιωθώ σε ατομικό και πολιτικό επίπεδο. Τα ίδια ισχύουν για τους συναδέλφους στο Δημοτικό Συμβούλιο καθώς και τους προέδρους όλων των χωριών αλλά ιδιαίτερα των χωριών του Δήμου Καλλιφωνίου.
Οι τέσσερις διευθυντές των Διευθύνσεων με τους οποίους συνεργάστηκα σε μεγαλύτερο βαθμό, η κα Ευαγγελία Τσίβου (Διεύθυνση Διοικητικών), ο κ. Βάιος Ανυφαντής (Διεύθυνση Προγραμματισμού), η κ. Λίνα Τζέλλου (Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών) και ο κ. Γιώργος Βούζας (Διεύθυνση ΚΕΠ) επιτελούν με άριστο τρόπο τα καθήκοντά τους και με τέτοιο πατριωτισμό ώστε πολλές φορές αναγκαζόμουν να τους επισημαίνω ότι διαφέρει η οπτική μου επειδή όφειλα ως αντιδήμαρχος να βλέπω τη μεγάλη εικόνα και όχι μόνο τη Διεύθυνσή τους, την οποία υπηρετούν με αξιοζήλευτη πίστη και αφοσίωση. Ένα τεράστιο ευχαριστώ οφείλω στους προϊσταμένους των Τμημάτων με τα οποία βρισκόμουν σε καθημερινή επικοινωνία, με την κα Σταυρούλα Ζάρρα στο Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, την κα Έφη Πλεξίδα στο Γραφείο Προσωπικού, την κα Ελένη Νταβανά στο Πρωτόκολλο, τον κ. Θανάση Κουκούλη στη Μισθοδοσία, την κα Μαρία Μπάγκου αρχικά και σήμερα την κα Βούλα Σδρόλια-Κρανιά στο Τμήμα Παιδείας, τον εξαιρετικό ληξίαρχο Γιάννη Παπακυρίτση, την κα Λαμπρινή Παρθένη στον Προγραμματισμό και την κα Ναταλία Τζέλλου που την διαδέχθηκε, τον κ. Θωμά Μαυραντζά του τμήματος Δικτύων και υποστήριξης εξοπλισμού και την κα Λουκία Μαχαίρα του Τμήματος Διοίκησης των Παιδικών Σταθμών και τις εξαίρετες προϊσταμένες των Παιδικών Σταθμών Ελένη Μήτσιου-Μαϊδώνη, Βούλα Ιωακείμ-Κοντού, Εύη Βλαχοδήμου, Σύλβια Σινάνη, Δώρα Τοματσίδου, Θεοδώρα Καπνουτζή-Κουφογιάννη και Χριστίνα Ψούνου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στο νομικό σύμβουλο του Δήμου, τον κ. Χρήστο Καλιά.

Περισσότερο όμως οφείλω να ευχαριστήσω τον πρώτο πολίτη του Δήμου μας για την εμπιστοσύνη με την οποία με περιέλαβε καθώς μου ανέθεσε το υψηλότερο καθήκον το οποίο δύναται να αναθέσει και έχω αναλάβει στα είκοσι χρόνια της ενασχόλησής μου με τα κοινά. Από τη δυνατότητα του Φώτη Αλεξάκου να επιλύει κάθε πρόβλημα με ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα έχω ήδη διδαχτεί πολλά και ένα μέρος της εμπειρίας αυτής θα με συνοδεύει σε κάθε βήμα της ζωής μου.άλλα άρθρα στην κατηγορία Δήμος Καρδίτσας


27/04
2019
27/04/2019
25/04
2019
25/04/2019
23/04
2019
23/04/2019

προβολή όλων των άρθρων της κατηγορίας

στείλτε μου ένα email

επικοινωνήστε μαζί μου κάνοντας χρήσης της παρακάτω φόρμας.