ΆρθραΔήμος ΚαρδίτσαςΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ


ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ


23/08/2015

Με το ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010), ο Δήμος Καρδίτσας συγχωνεύθηκε με τέσσερις ακόμη περιφερειακούς Δήμους στα πλαίσια της συνολικότερης προσπάθειας επίτευξης αποκέντρωσης, ευελιξίας, αποτελεσματικότητας και ικανότητας περαιτέρω αξιοποίησης των τοπικών και περιφερειακών συγκριτικών πλεονεκτημάτων στη δημόσια διοίκηση.

Η ανάδειξη των νέων Δήμων του προγράμματος «Καλλικράτης» σε αναπτυξιακούς και αποτελεσματικούς φορείς παροχής τοπικών δημόσιων υπηρεσιών, προϋποθέτει την – με επιστημονικό τρόπο – αντιμετώπιση των προβλημάτων εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας τους στο πλαίσιο της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας.

Η σύγχρονη οργάνωση / λειτουργία ενός Δήμου πρέπει να εξυπηρετεί:

– τη δημιουργία προϋποθέσεων για τη διεύρυνση του αναπτυξιακού ρόλου του Δήμου μέσω της βελτίωσης της ικανότητάς του να σχεδιάζει και να υλοποιεί προγράμματα οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής πολιτικής, προστασίας του περιβάλλοντος κ.λπ. και να τα εντάσσει στις διαδικασίες προγραμματισμού σε εθνικό επίπεδο καθώς και στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ,

– την αναβάθμιση της λειτουργίας των πολιτικών οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών με τη δημιουργία υπηρεσιών διοικητικής, νομικής υποστήριξης και ιδίως επιτελικών υπηρεσιών για την επιστημονική – τεχνική υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων,

– τη βελτίωση του βαθμού εξυπηρέτησης των πολιτών, της ποιότητας, της αποδοτικότητας και της δικαιοκατανομής των παρεχομένων υπηρεσιών με την αναδιοργάνωση των δομών, τον ανασχεδιασμό των διαδικασιών λειτουργίας τους και τον προσανατολισμό τους σε στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα,
– την αναβάθμιση της θέσης και του ρόλου των εργαζομένων με τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και τη λειτουργία όλων των υπηρεσιακών επιπέδων, την ενίσχυση της ευθύνης και των αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των υπηρεσιών, την επιμόρφωση του προσωπικού κ.λπ.,
– την αύξηση του βαθμού συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των εσωτερικών υπηρεσιών, μεταξύ των υπηρεσιών και πολιτικών οργάνων και μεταξύ του Δήμου και των εποπτευόμενων φορέων του,
– την ενίσχυση της συνεργασίας του Δήμου με άλλους δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς φορείς και την ανάπτυξη διαδικασιών συμμετοχής του πολίτη, θεωρουμένου όχι μόνον ως χρήστη των δημόσιων υπηρεσιών αλλά και ως ενεργού πολίτη.

Η λειτουργία της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης θα πρέπει να συνοδευτεί με τη ριζική αναθεώρηση του τρόπου με τον οποίο οι Δήμοι ιεραρχούν τα τοπικά προβλήματα και σχεδιάζουν/προγραμματίζουν και παρεμβαίνουν για την αντιμετώπισή τους. Παράλληλα ο Δήμος θα πρέπει να μπορεί να αξιοποιεί τις τεχνολογίες της Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες, ώστε να βελτιωθούν η παροχή δημοτικών υπηρεσιών και οι δημοκρατικές διαδικασίες.

Με την πρόθεση να τηρηθεί το πνεύμα του νομοθέτη κατά την κατάρτιση του Οργανισμού του Δήμου και να θεμελιωθεί ένα σχήμα λειτουργικό, αποδοτικό, σύγχρονο και αποτελεσματικό, που θα λαμβάνει υπόψη και θα ενσωματώνει τις παραμέτρους των ιδιαιτεροτήτων του Δήμου Καρδίτσας και της κοινωνίας του, αλλά και δεδομένων των αλλαγών που παρατηρούνται νομοθετικά και διοικητικά σε όλη τη δημόσια διοίκηση της χώρας μετά την ψήφιση του Προγράμματος Καλλικράτη, ο προτεινόμενος Ο.Ε.Υ προσαρμόστηκε στις διοικητικές και οργανωτικές αυτές αλλαγές.

Συγκεντρωτικά, όσον αφορά το πλαίσιο για τη σύνταξη του Σχεδίου ΟΕΥ του Δήμου Καρδίτσας, λαμβάνονται υπ’ όψιν τα ακόλουθα:

α) Ο ισχύων Ο.Ε.Υ. του Δήμου Καρδίτσας, ο οποίος εγκρίθηκε με την αριθ. 20782/127370/11 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ 2649 Β΄/9-11-2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 2998/31404 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 432/Β΄/24-3-2015

β) Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την οργάνωση και τη λειτουργία των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ.
γ) Το προσχέδιο του ΟΕΥ που συντάχθηκε από την Ομάδα Εργασίας η οποία συγκροτήθηκε με την 1722/2014 απόφαση Δημάρχου Καρδίτσας.
δ) Οι προτάσεις των Υπηρεσιών, όπως εκφράστηκαν είτε εγγράφως είτε προφορικά στις επί μέρους συναντήσεις με την Ομάδα Εργασίας για τη σύνταξη του προτεινόμενου Σχεδίου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.
ε) Η οριοθέτηση του ρόλου των εποπτευομένων φορέων του δήμου καθώς και η 192/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με λύση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καρδίτσας (ΔΗ.Κ.Ε.Κ) και μεταφορά του προσωπικού και των αρμοδιοτήτων της στο Δήμο Καρδίτσας. Η απόφαση αφορά στη μεταφορά:

του προσωπικού της επιχείρησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο ∆ήμο Καρδίτσας,

των εργαζομένων Α.Μ.Ε.Α με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέσω ειδικού προγράμματος του Ο.Α.Ε.Δ.,
των πέντε Δομών των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως τη λήξη του προγράμματος,
των έξι προγραμμάτων “Βοήθεια στο Σπίτι” και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως τη λήξη του προγράμματος,
του προγράμματος “Ιατροκοινωνικό Κέντρο” και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως τη λήξη του προγράμματος στο Δήμο.

στ) Η μεγάλη μείωση του προσωπικού του Δήμου Καρδίτσας. Συγκεκριμένα, από 559 υπαλλήλους που υπήρχαν κατά την ψήφιση του ισχύοντος ΟΕΥ το 2011, σήμερα το δυναμικό του Δήμου αριθμεί 382 υπαλλήλους.
ζ) Ο ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» και κυρίως η διάταξη η οποία προβλέπει την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας.

Για τη διαμόρφωση της πρότασης επιδιώχθηκε ο δομικός εξορθολογισμός των δημοτικών υπηρεσιών με την παράλληλη απρόσκοπτη ενσωμάτωση των νέων μεταβιβαζομένων αρμοδιοτήτων. Τούτο οδηγεί στην ανάγκη σχεδιασμού οργανωτικών δομών με χαρακτηριστικά όπως:
Σαφή οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών, αποφυγή της επικάλυψης των αρμοδιοτήτων με σκοπό τον περιορισμό των δυσλειτουργιών, της σύγχυσης και της αναποτελεσματικότητας.
Αποφυγή του κατακερματισμού των λειτουργιών και της διάχυσης της ευθύνης, της πολυδιάσπασης των υπηρεσιών σε πολλές μικρού μεγέθους ενότητες και της διασποράς ομοειδών αντικειμένων σε διαφορετικές μονάδες.
Δημιουργία δομών που να προβλέπουν την χωρική αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων και των υπηρεσιών στο βαθμό που χρειάζεται και επιτρέπεται από την οικονομική κατάσταση του Δήμου, ενώ παράλληλα εξασφαλίζουν τη δυνατότητα συντονισμού και ελέγχου.
Λαμβάνοντας υπόψη το θεσμικό πλαίσιο, επισημαίνονται τα παρακάτω τα οποία και οριοθετούν την οργανωτική δομή και λειτουργία των υπηρεσιών:

Στο άρθρο 10 του ν. 3584/2007 «Κώδικας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» προβλέπονται τα εξής:
1. Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας καθορίζονται η εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών σε Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Τμήματα, Αυτοτελή Τμήματα και Αυτοτελή Γραφεία, οι αρμοδιότητες τους και οι θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδους προσωπικού. Επίσης, ορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων.
2. Με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζονται οι Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων, Κοινοτήτων, Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Ιδρυμάτων και Συνδέσμων Δήμων και Δήμων και Κοινοτήτων, αντίστοιχα. Η απόφαση εγκρίνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ύστερα από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Η σύσταση θέσεων προσωπικού με του Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των ΟΤΑ γίνεται μετά από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών και με την προϋπόθεση ότι για τη σύσταση κάθε νέας οργανικής θέσης θα πρέπει ο μέσος όρος των τακτικών εσόδων των δυο τελευταίων ετών να είναι διπλάσιος του ποσού στο οποίο ανέρχεται η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων νέων θέσεων πολλαπλασιαζόμενης της δαπάνης αυτής επί δυο.
4. Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, σε Δήμους που έχουν πληθυσμό 50.000 κατοίκους και άνω καθώς και σε Συνδέσμους με συνολικό πληθυσμό των μελών τους πάνω από 300.000 κατοίκους μπορεί να συσταθεί μία Γενική Διεύθυνση. Ειδικά στο Δήμο Αθηναίων μπορεί να συσταθούν μέχρι τρεις Γενικές Διευθύνσεις, για δε τους Δήμους Πειραιώς, Νικαίας, Περιστερίου, Καλλιθέας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Ηρακλείου Κρήτης, Πάτρας, Βόλου και Ιωαννίνων, μέχρι δύο Γενικές Διευθύνσεις.
5. Τροποποίηση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. γίνεται με την ανωτέρω διαδικασία. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση των Οργανισμών κατά το τελευταίο εξάμηνο της Δημοτικής ή Κοινοτικής περιόδου, με εξαίρεση την περίπτωση ανάθεσης ή μεταβίβασης νέων αρμοδιοτήτων και σε συμμόρφωση με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
6. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, για την κάλυψη αναγκών των Ο.Τ.Α., απαιτείται η πρόσληψη υπαλλήλων κλάδων που δεν προβλέπονται από τις σχετικές ρυθμίσεις, η ονομασία του κλάδου καθορίζεται με βάση τη λειτουργία που θα καλυφθεί και τα σχετικά τυπικά προσόντα.

Κατά το άρ. 97 του Ν.3852/2010: «Οι συνιστώμενοι δήμοι με το ν. 3852/10 και στο πλαίσιο κατάρτισης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας και της Συγκρότησης των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με το άρθρο 10 του κυρωτικού νόμου 3584/2007 (ΦΕΚ.143.Α’), υποχρεούνται να περιλάβουν στους ανωτέρω οργανισμούς και υπηρεσιακές μονάδες με τα ακόλουθα αντικείμενα:
α) Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
β) Οικονομική υπηρεσία

γ) Τεχνική υπηρεσία
δ) Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών
ε) Διαφάνειας
στ) Νομικής υποστήριξης
ζ) Διοίκησης – Διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
η) Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων
θ) Περιβάλλοντος – Πολιτικής Προστασίας
ι) Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και
ια) Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας…»

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 266 του ν.3852/2010 η ταμειακή λειτουργία των δήμων διεξάγεται από ειδική υπηρεσιακή μονάδα, η οποία αποτελεί μέρος της οικονομικής υπηρεσίας και συνιστάται με τον ΟΕΥ.

Βασικοί Άξονες Σχεδιασμού

Η πρότυπη συγκρότηση των Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας με νέο λειτουργικό, διακριτό και ευέλικτο σχήμα προϋποθέτει την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων λειτουργίας τους. Παράλληλα η οικονομική κρίση επιβάλλει τον προγραμματισμό στοχοθετημένων δράσεων δίνοντας προτεραιότητα στην ορθή αξιοποίηση των πόρων καθώς και στη χρηστή διοίκηση και διαχείριση των δημοσιονομικών του Δήμου.

Υπό αυτό το πρίσμα, το παρόν σχέδιο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Καρδίτσας ενσωματώνει όλες τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες, ανεξάρτητα του χρόνου έναρξης της άσκησής τους, αλλά και όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται για τους Δήμους με βάση τις διατάξεις της νομοθεσίας.

Πέραν των ανωτέρω ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων που ορίζονται στο άρ. 97 του Ν.3852/2010, το παρόν σχέδιο Ο.Ε.Υ. στοχεύοντας στην αποτελεσματικότερη ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών με γνώμονα τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους, επιχειρεί την κατάλληλη αξιοποίηση του υπάρχοντος δυναμικού, τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του με ταυτόχρονη μείωση των Διευθύνσεων και των Τμημάτων, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση στο προσωπικό του Δήμου, την απαγόρευση των προσλήψεων και την αποχώρηση μεγάλου αριθμού εργαζομένων με συνταξιοδότηση.

Στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας προβλέπονται 12 Διευθύνσεις με 64 Τμήματα.
Στον προτεινόμενο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας προβλέπονται 9 Διευθύνσεις με 37 Τμήματα.

Ανάλογα με το αντικείμενο και τους σκοπούς τους, οι κεντρικές υπηρεσίες του νέου Δήμου μπορούν να ομαδοποιηθούν ως εξής:
Υπηρεσίες Υπαγόμενες Απευθείας στο Δήμαρχο.

Επιτελικές Υπηρεσίες, με αρμοδιότητες την παροχή επιτελικής υποστήριξης στα πολιτικά όργανα και στις δημοτικές υπηρεσίες, δηλ. επεξεργασμένων στοιχείων και προτάσεων για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.
Υπηρεσίες Ποιότητας Ζωής, με αρμοδιότητες που αφορούν την προστασία του φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος και την προώθηση της αστικής ανάπτυξης.
Υπηρεσίες Κοινωνικών Πολιτικών, Παιδείας και Πολιτισμού, με αρμοδιότητες που αφορούν στην κοινωνική προστασία, στη προστασία της δημόσιας υγείας και στην παροχή υπηρεσιών στους τομείς της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού.
Υπηρεσίες Υποστήριξης, με αρμοδιότητες την παροχή διοικητικής, οικονομικής και τεχνικής υποστήριξης σε όλες τις δημοτικές υπηρεσίες.

Με σκοπό την αποφυγή της πολυδιάσπασης της οργανωτικής δομής σε πολλές ενότητες μικρού μεγέθους, ένα Τμήμα θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 4-5 άτομα προσωπικό και μια Διεύθυνση θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 2-3 Τμήματα.

Η ανάπτυξη της διοικητικής ικανότητας του Δήμου

Η οργανωτική ανάπτυξη των Δήμων (όπως και η τοπική ανάπτυξη) είναι μια συνεχής και δύσκολη διαδικασία, που με κανένα τρόπο δεν εξασφαλίζεται μόνο με τη σύνταξη ενός άρτιου ΟΕΥ. Η σύνταξη των ΟΕΥ, είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση, ένα πρώτο στάδιο μιας σειράς αναγκαίων ενεργειών για την ανάπτυξη της διοικητικής ικανότητας των νέων Δήμων.

Οι σύγχρονες μορφές οργάνωσης τονίζουν τα δυναμικά στοιχεία ενός οργανισμού και εστιάζουν περισσότερο στις διαδικασίες λειτουργίας και στις διαδικασίες προγραμματισμού της δράσης, παρά στα στατικά οργανωτικά σχήματα. Οι δομές δεν είναι αυτοσκοπός αλλά μέσον.

Οι όποιες οργανωτικές επιλογές θα πρέπει να νομιμοποιούνται στη βάση των στόχων και των αποτελεσμάτων που παράγονται από τη λειτουργία των Δήμων και σε τελική ανάλυση στην επίλυση τοπικών προβλημάτων όπως και στην αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών στους πολίτες.

Η ανάπτυξη της διοικητικής ικανότητας των δομών ενός Δήμου εκφράζεται από το βαθμό λειτουργικής διαφοροποίησης (εξειδίκευσης) των δομών του, από το βαθμό ολοκλήρωσης (συνοχής, συντονισμού) που παρουσιάζουν οι δομές μεταξύ τους αλλά και με το περιβάλλον τους, από την ικανότητα διαρκούς μάθησης των δομών καθώς και από τη βιωσιμότητά τους για μακρόχρονο ορίζοντα.

23/08/2015άλλα άρθρα στην κατηγορία Δήμος Καρδίτσας


27/04
2019
27/04/2019
25/04
2019
25/04/2019
23/04
2019
23/04/2019

προβολή όλων των άρθρων της κατηγορίας

στείλτε μου ένα email

επικοινωνήστε μαζί μου κάνοντας χρήσης της παρακάτω φόρμας.